COR 2024 - Clasificarea ocupatiilor din Romania 2024 (2024)

9 grupe majore

Legislatia utilizata

1

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asem*nea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

Corespondenta ISCO 08:
1 - Managers

Documente Rubinian corespondente (33)

2

Specialisti in diverse domenii de activitate

Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

Corespondenta ISCO 08:
2 - Professionals

Documente Rubinian corespondente (80)

Tehnicienii si alti specialisti din domeniul tehnic indeplinesc de obicei sarcinile tehnice si pe cele similare legate de activitatea de cercetare si de aplicarea conceptelor stiintifice sau artistice si a metodelor operationale, precum si de reglementarile guvernamentale ori de afaceri.

Corespondenta ISCO 08:
3 - Technicians and associate professionals

Documente Rubinian corespondente (83)

4

Functionari administrativi

Functionarii administrativi inregistreaza, organizeaza, arhiveaza, evalueaza si realizeaza prelucrarea informatiilor, efectueaza lucrari de secretariat privind operatiunile financiare (de casa), aranjamente de calatorie, solicitari de informatii si intalniri.

Corespondenta ISCO 08:
4 - Clerical support workers

Documente Rubinian corespondente (25)

5

Lucratori in domeniul serviciilor

Lucratorii in domeniul serviciilor furnizeaza servicii personale si de protectie legate de calatorii, gospodarii, furnizarea de alimente, ingrijire personala sau protectie impotriva incendiilor si actelor de delincventa, prezinta si vand bunuri cu ridicata sau cu amanuntul in magazine sau unitati similare, precum si la tarabe si in piete.

Corespondenta ISCO 08:
5 - Service and sales workers

6

Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit

Lucratorii calificati in agricultura, silvicultura si pescuit se ocupa cu cresterea si recoltarea culturilor de camp sau cu plantarea de arbori si arbusti, culegerea de fructe de padure si plante salbatice, cresterea (reproductia), ingrijirea ori vanarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin cresterea animalelor, cultivarea, intretinerea (conservarea) si exploatarea padurilor, cresterea sau capturarea pestilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viata) acvatice in scopul de a asigura hrana, adapost si venituri pentru ei si familiile lor.

Corespondenta ISCO 08:
6 - Skilled agricultural, forestry and fishery workers

Documente Rubinian corespondente (12)

7

Muncitori calificati si asimilati

Muncitorii calificati si asimilatii acestora aplica cunostinte si competente specifice in domenii privind construirea si intretinerea cladirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea masinilor-unelte sau fabricarea, montarea, intretinerea si repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrarilor specifice de imprimare si producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu actionare manuala si al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor. Sarcinile efectuate necesita o intelegere a tuturor etapelor procesului de productie, a materialelor si uneltelor folosite, precum si a naturii si scopului produsului final.

Corespondenta ISCO 08:
7 - Craft and related trades workers

Documente Rubinian corespondente (106)

8

Operatori la instalatii si masini, asamblori de masini si echipamente

Operatorii la instalatii si masini, asamblorii de masini si echipamente actioneaza si supravegheaza masini si echipamente industriale si agricole la fata locului sau dirijeaza de la distanta prin telecomanda, conduc trenuri, autovehicule, utilaje si echipamente mobile sau asambleaza produse din parti componente, conform specificatiilor si procedurilor precizate. Activitatea desfasurata in principal necesita experienta si cunoasterea masinilor si echipamentelor industriale si agricole, precum si abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta la inovatiile tehnologice.

Corespondenta ISCO 08:
8 - Plant and machine operators, and assemblers

Documente Rubinian corespondente (47)

9

Ocupatii elementare

Pentru ocupatiile din aceasta grupa majora se executa sarcini simple si de rutina care necesita folosirea uneltelor manuale si depunerea unui efort fizic considerabil. Majoritatea ocupatiilor din aceasta grupa majora necesita competente si abilitati aferente primului nivel de educatie, respectiv invatamantul primar.

Denumirea si descrierea au fost modificate prin Ordinul 1635/342/2018 al MMJS/INS.

Denumirea anterioara era "Muncitori necalificati".

Descrierea anterioara era:

"Muncitorii necalificati executa sarcini simple si de rutina care necesita folosirea uneltelor manuale si depunerea unui efort fizic considerabil."

Corespondenta ISCO 08:
9 - Elementary occupations

Documente Rubinian corespondente (28)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

 • Ordinul 2117/1504/2023 al MMSS/INS
 • Ordinul 1915/988/2023 al MMSS/INS
 • Ordinul 892/291/2023 al MMSS/INS
 • Ordinul 42/8/2023 al MMSS/INS
 • Ordinul 1988/1527/2022 al MMSS/INS
 • Ordinul 1364/1383/2022 al MMSS/INS
 • Ordinul 1348/784/2022 al MMSS/INS
 • Ordinul 644/351/2022 al MMSS/INS
 • Ordinul 38/82/2022 al MMSS/INS
 • Ordinul 1477/1056/2020 al MMPS/INS
 • Ordinul 635/1348/2019 al MMJS/INS
 • Ordinul 1943/4869/2018 al MMJS/INS
 • Ordinul 1635/342/2018 al MMJS/INS
 • Ordinul 1786/5.384/2017 al MMJS/INS
 • Ordinul 198/1.938/2017 al MMJS/INS
 • Ordinul 936/448/2016 al MMFPSPV/INS
 • Ordinul 2196/513/2015 al MMFPSPV/INS
 • Ordinul 747/168/2015 al MMFPSPV/INS
 • Ordinul 123/123/2015 al MMFPSPV/INS
 • Ordinul 1419/2014 al MMFPSPV, respectiv Ordinul 328/2014 al INS de modificare a COR
 • Ordinul 433/138/2014 al MMFPSPV/INS pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
 • Ordinul 190/2014 al MMFPSPV, respectiv Ordinul 76/2014 al INS de modificare a COR
 • HG 1161/2013 pentru modificarea si completarea HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 (in vigoare din 22 februarie 2014)
 • Ordinul MMFPSPV 2176/2013, respectiv Ordinul INS 931/2013 de modificare a COR
 • Ordinul MMFPSPV 150/2013, respectiv Ordinul INS 132/2013 de modificare a COR
 • Ordinul MMFPS 177/2012, respectiv Ordinul INS 81/2012 de modificare a COR,
  publicate in Monitorul Oficial nr. 128 din 22/02/2012;
 • Ordinul 1832/856/2011 al MMFPS/INS privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), publicata in Monitorul Oficial nr.561 din 08/08/2011;

Explicatii

Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO 08 sta la baza structurii COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), in conformitate cu HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08.

HG 1352/2010 a fost modificata prin HG 1161/2013.

Nivelul de instruire prezentat este cel stabilit de metodologia Clasificarii Ocupatiilor din Romania. Este posibil ca, pentru unele ocupatii, sa existe reglementari speciale care a stabileasca alte nivele de instruire necesare. Grupa majora 1 nu are stabilit un nivel anume, continand ocupatii ce necesita nivele de instruire diferite care uneori sunt stabilite prin alte reglementari.

Cuvinte cheie

cod COR, codul COR actualizat, coduri COR, codurile COR, clasificarea COR

COR 2024 - Clasificarea ocupatiilor din Romania 2024 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5528

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.